میدان شهناز به طرف خیابان شریعتی جنب مسجد حاج قنبر روبه روی کوچه سعدی

تلفن ۳۷۲۹۳۱۷۲
فکس ۳۷۲۹۳۱۷۱
همراه ۰۹۱۸۵۵۹۴۵۶۲