بورس برنج و چای طراوت با بهترین و باکیفیترین برنج وچای ایرانی خودرو از مرغوبترین شالیزارهای سرسبز شمال کشور فریدونکارواملش درگیلان ومازندران بدون واسطه تهیه وبامناسبترین قیمت عرضه مینمایدمحصولات دیگراز جمله عسل ازکوهای بینظیر کردستان وروغن اصل کرمانشاهی ومرغوبترین چای خارجی سیلان بانامهای تجاری معتبر در سرتاسرجهان ودارای برندمخصوص خود بانام طراوت است